გეოგრაფია
ფიზიკა
ბიოლოგია
ქიმია
ქართული ენა
მათემატიკა
ისტორია
ინგლისური
ვერბალური უნარები
მათემატიკური უნარები
ფრანგული
გერმანული
რუსული
სამოქალაქო